دفترچه سوالاتپاسخ های کلیدیکد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره 1)
دانلودپاسخ کلیدیجغرافیای سیاسی
دانلودپاسخ کلیدیجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودپاسخ کلیدیجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودپاسخ کلیدیژئومورفولوژی
دانلودپاسخ کلیدیآب و هوا شناسی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم اقتصادی
دانلودپاسخ کلیدیتاریخ – تاریخ اسلام
دانلودپاسخ کلیدیتاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلودپاسخ کلیدیتاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلودپاسخ کلیدیعلوم اجتماعی
دانلودپاسخ کلیدیجمعیت شناسی
دانلودپاسخ کلیدیمددکاری اجتماعی
دانلودپاسخ کلیدیحقوق عمومی
دانلودپاسخ کلیدیحقوق جزا و جرم شناسی
دانلودپاسخ کلیدیحقوق بین الملل عمومی
دانلودپاسخ کلیدیحقوق خصوصی
دانلودپاسخ کلیدی مجموعه علوم سیاسی
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مدیریت
دانلودپاسخ کلیدیحسابداری
دانلودپاسخ کلیدیعلم اطلاعات و دانش شناسی
دانلودپاسخ کلیدیفلسفه
دانلودپاسخ کلیدیفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودپاسخ کلیدیبرنامه ریزی درسی
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت آموزشی
دانلودپاسخ کلیدیروان شناسی تربیتی
دانلودپاسخ کلیدیتکنولوژی آموزشی
دانلودپاسخ کلیدیآموزش عالی
دانلودپاسخ کلیدیروان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
دانلودپاسخ کلیدیمشاوره
دانلودپاسخ کلیدیعلوم ارتباطات
دانلودپاسخ کلیدیسنجش واندازه گیری
دانلودپاسخ کلیدیروان شناسی
دانلودپاسخ کلیدیباستان شناسی
دانلودپاسخ کلیدیمحیط زیست – برنامه ریزی
دانلودپاسخ کلیدیکارآفرینی
دانلودپاسخ کلیدیآینده پژوهی
دانلودپاسخ کلیدیالهیات – علوم قران و حدیث
دانلودپاسخ کلیدیالهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلودپاسخ کلیدیالهیات – ادیان و عرفان
دانلودپاسخ کلیدیالهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلودپاسخ کلیدیکلام
دانلودپاسخ کلیدیفقه شافعی
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلودپاسخ کلیدیحقوق نفت وگاز
دانلودپاسخ کلیدیاقتصادنفت وگاز
دانلودپاسخ کلیدیسنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودپاسخ کلیدیمالی
دانلودپاسخ کلیدیمطالعات زنان
دانلودپاسخ کلیدیمدرسی معارف اسلامی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی – رفتار حرکتی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی  فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی  سنگ شناسی رسوبی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی – آب شناسی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی مهندسی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی زیست محیطی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی پترولوژی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی اقتصادی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی تکتونیک
دانلودپاسخ کلیدیشیمی -شیمی فیزیک
دانلودپاسخ کلیدیشیمی -شیمی الی
دانلودپاسخ کلیدیشیمی -شیمی تجزیه
دانلودپاسخ کلیدیشیمی -شیمی معدنی
دانلودپاسخ کلیدیشیمی -شیمی کاربردی
دانلودپاسخ کلیدیفیتوشیمی
دانلودپاسخ کلیدیهواشناسی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
دانلودپاسخ کلیدیعلوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری
دانلودپاسخ کلیدیعلوم جانوری – تکوینی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی – سلولی و مولکولی
دانلودپاسخ کلیدیبیوشیمی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی – ژنتیک مولکولی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی – میکروبیولوژی
دانلودپاسخ کلیدیبیوفیزیک
دانلودپاسخ کلیدیزیست فناوری میکروبی
دانلودپاسخ کلیدیآمار
دانلودپاسخ کلیدیریاضی محض
دانلودپاسخ کلیدیریاضی کاربردی
دانلودپاسخ کلیدیفیزیک دریا
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی دریا
دانلودپاسخ کلیدیعلوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلودپاسخ کلیدیفیزیک
دانلودپاسخ کلیدیفوتونیک
دانلودپاسخ کلیدیژئوفیزیک – لرزه شناسی
دانلودپاسخ کلیدیژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلودپاسخ کلیدیژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلودپاسخ کلیدیژئوفیزیک – گرانی سنجی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلودپاسخ کلیدیریززیست فناوری
دانلودپاسخ کلیدیبیوانفورماتیک
دانلودپاسخ کلیدیعلوم کامپیوتر
دانلودپاسخ کلیدیعلوم شناختی
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی برق – الکترونیک
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی برق – مخابرات(میدان)
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی برق – مخابرات(سیستم)
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی برق – قدرت
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی برق – کنترل
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی برق – هوش و رباتیک
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – سازه
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – زلزله
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – حمل و نقل
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی عمران – محیط زیست
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک – ساخت و تولید
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک – قوای محرکه
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک – سازه و بدنه
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی راه آهن – ماشین های ریلی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی دریا
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی هوافضا – آئرودینامیک
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی هوافضا – سازه
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی معدن – اکتشاف
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی معدن – استخراج
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی معدن – مکانیک سنگ
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی پلیمر – پلیمر
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی پلیمر – رنگ
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی محیط زیست
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی محیطزیست – آب و فاضلاب
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی محیط زیست – مواد زائدجامد
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلودپاسخ کلیدیمجموعه مهندسی صنایع
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی نفت -مخازن
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی کامپیوتر – نرم افزار
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی موادومتالورژی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی شیمی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی شیمی – پلیمر
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلودپاسخ کلیدیفناوری نانو – نانو مواد
دانلودپاسخ کلیدیفناوری نانو – نانو الکتریک
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی هسته ای – راکتور
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی هسته ای – گداخت
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی فناوری اطلاعات
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی سیستمهای انرژی
دانلود
پاسخ کلیدیمحیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانلودپاسخ کلیدیمحیط زیست – تنوع زیستی
دانلودپاسخ کلیدیمحیط زیست – آمایش محیط زیست
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلودپاسخ کلیدیمکانیزاسیون کشاورزی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه
دانلودپاسخ کلیدیعلوم باغبانی – گیاهان زینتی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم باغبانی – بیوتکنولوژی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم وصنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی اقتصادکشاورزی
دانلودپاسخ کلیدیفرآورده های چندسازه چوب
دانلودپاسخ کلیدیصنایع خمیر و کاغذ
دانلودپاسخ کلیدیعلوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک
دانلودپاسخ کلیدیعلوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
دانلودپاسخ کلیدیعلوم خاک – پیدایش و رده بندی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم خاک – شیمی و حاصلخیزی
دانلودپاسخ کلیدیفیزیولوژی دام
دانلودپاسخ کلیدیتغذیه دام
دانلودپاسخ کلیدیاصلاح نژاد دام
دانلودپاسخ کلیدیآبیاری و زهکشی
دانلودپاسخ کلیدیسازه های آبی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی منابع آب
دانلودپاسخ کلیدیهواشناسی کشاورزی
دانلودپاسخ کلیدیاصلاح نباتات
دانلودپاسخ کلیدیزراعت
دانلودپاسخ کلیدیعلوم علف های هرز
دانلودپاسخ کلیدیبیوتکنولوژی کشاورزی
دانلودپاسخ کلیدیبوم شناسی زراعی
دانلودپاسخ کلیدیترویج وآموزش کشاورزی
دانلودپاسخ کلیدیتوسعه کشاورزی
دانلودپاسخ کلیدیحشره شناسی کشاورزی
دانلودپاسخ کلیدیبیماری شناسی گیاهی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم جنگل – مهندسی جنگل
دانلودپاسخ کلیدیعلوم جنگل – جنگل شناسی
دانلودپاسخ کلیدیتکثیر و پرورش آبزیان
دانلودپاسخ کلیدیشیلات – عمل آوری
دانلودپاسخ کلیدیشیلات – تولید و بهره برداری
دانلودپاسخ کلیدیعلوم مرتع
دانلودپاسخ کلیدیبیابان زدایی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم و مهندسی آبخیزداری
دانلودپاسخ کلیدیکشاورزی هسته ای
دانلودپاسخ کلیدیعلوم طیور
دانلودپاسخ کلیدیبیولوژی و آناتومی چوب
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت پروژه وساخت
دانلودپاسخ کلیدیمعماری
دانلودپاسخ کلیدیشهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت
دانلودپاسخ کلیدیپژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلودپاسخ کلیدیمرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلودپاسخ کلیدیمرمت – مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی
دانلودپاسخ کلیدیجراحی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیمامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلودپاسخ کلیدیبیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلودپاسخ کلیدیبیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلودپاسخ کلیدیکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیپاتولوژی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیبهداشت وبیماریهای طیور
دانلودپاسخ کلیدیبیوشیمی
دانلودپاسخ کلیدیبهداشت آبزیان
دانلودپاسخ کلیدیبهداشت موادغذایی
دانلودپاسخ کلیدیبهداشت خوراک دام
دانلودپاسخ کلیدیاپیدمیولوژی
دانلودپاسخ کلیدیانگل شناسی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیباکتری شناسی
دانلودپاسخ کلیدیویروس شناسی
دانلودپاسخ کلیدیایمنی شناسی
دانلودپاسخ کلیدیبیوتکنولوژی
دانلودپاسخ کلیدیفناوری تولید مثل در دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیفارماکولوژی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیفیزیولوژی
دانلودپاسخ کلیدیآناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیبافت شناسی مقایسه ای
دانلودپاسخ کلیدیزبان وادبیات فارسی
دانلودپاسخ کلیدیزبان وادبیات عرب
دانلودپاسخ کلیدیآموزش زبان فرانسه
دانلودپاسخ کلیدیزبان فرانسه – ادبیات
دانلودپاسخ کلیدیآموزش زبان روسی
دانلودپاسخ کلیدیآموزش زبان آلمانی
دانلودپاسخ کلیدیآموزش زبان انگلیسی
دانلودپاسخ کلیدیزبان وادبیات انگلیسی
دانلودپاسخ کلیدیترجمه
دانلودپاسخ کلیدیزبان شناسی همگانی
دانلودپاسخ کلیدیفرهنگ وزبانهای باستانی

 

 

دفترچه های شماره دو

 

دفترچه سوالاتپاسخ های کلیدیدفترچه شماره 2
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان – کدرشته 2801 و 2811
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان عربی – ویژه کدرشته 2802
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان فرانسه – ویژه کدرشته 2803 2804
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان روسی – ویژه کدرشته 2805
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان آلمانی – ویژه کدرشته 2806
دانلودگروه آزمایشی زبان – کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810

 

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in
منبع کنکور
برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد