دفترچه سوالات

پاسخ کلیدی

دفترچه شماره ۱

دانلودپاسخ کلیدیجغرافیای سیاسی
دانلودپاسخ کلیدیجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودپاسخ کلیدیجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودپاسخ کلیدیژئومورفولوژی
دانلودپاسخ کلیدیسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم اقتصادی
دانلودپاسخ کلیدیتاریخ – تاریخ اسلام
دانلودپاسخ کلیدیتاریخ – تاریخ ایران دوره اسلام
دانلودپاسخ کلیدیتاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلودپاسخ کلیدیاقتصاد نفت و گاز
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت بازرگانی
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت دولتی
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت آموزشی
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت فناوری اطلاعات
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلودپاسخ کلیدیکارآفرینی
دانلودپاسخ کلیدیگردشگری
دانلودپاسخ کلیدیمالی
دانلودپاسخ کلیدیحسابداری
دانلودپاسخ کلیدیزبان و ادبیات فارسی
دانلودپاسخ کلیدیعلم شناسی و دانش شناسی
دانلودپاسخ کلیدیفلسفه
دانلودپاسخ کلیدیفلسفه – منطق
دانلودپاسخ کلیدیفلسفه – علم
دانلودپاسخ کلیدیفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودپاسخ کلیدیعلوم اجتماعی
دانلودپاسخ کلیدیمددکاری اجتماعی
دانلودپاسخ کلیدیمشاوره
دانلودپاسخ کلیدیجمعیت شناسی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم ارتباطات
دانلودپاسخ کلیدیباستان شناسی
دانلودپاسخ کلیدیمحیط زیست – برنامه ریزی
دانلودپاسخ کلیدیالهیات – علوم قرآن و حدیث
دانلودپاسخ کلیدیالهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلودپاسخ کلیدیالهیات – ادیان و عرفان
دانلودپاسخ کلیدیالهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – کلام
دانلودپاسخ کلیدیفقه شافعی
دانلودپاسخ کلیدیمدرسی معارف اسلامی
دانلودپاسخ کلیدیبرنامه ریزی درسی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلودپاسخ کلیدیتربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلودپاسخ کلیدیشیمی – شیمی فیزیک
دانلودپاسخ کلیدیشیمی – شیمی آلی
دانلودپاسخ کلیدیشیمی – شیمی تجزیه
دانلودپاسخ کلیدیشیمی – شیمی معدنی
دانلودپاسخ کلیدیشیمی -شیمی پلیمر
دانلودپاسخ کلیدیشیمی کاربردی
دانلودپاسخ کلیدیآب و هواشناسی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی آب شناسی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی مهندسی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی زیست محیطی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی پترولوژی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی اقتصادی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی تکتونیک
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی -سلولی وتکوینی گیاهی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم جانوری -فیزیولوژی جانوری
دانلودپاسخ کلیدیعلوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری
دانلودپاسخ کلیدیعلوم جانوری -تکوینی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی -سلولی وملکولی
دانلودپاسخ کلیدیبیوشیمی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی -ژنتیک ملکولی
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی -میکروبیولوژی
دانلودپاسخ کلیدیهواشناسی
دانلودپاسخ کلیدی              بیوفیزیک
دانلودپاسخ کلیدیزیست فناوری میکروبی
دانلودپاسخ کلیدیآمار
دانلودپاسخ کلیدیریاضی محض
دانلودپاسخ کلیدی     ریاضی کاربردی
دانلودپاسخ کلیدیفیزیک دریا
دانلودپاسخ کلیدیزیست شناسی دریا
دانلودپاسخ کلیدیعلوم وفناوری نانو-نانوفیزیک
دانلودپاسخ کلیدیفیزیک
دانلودپاسخ کلیدیفوتونیک
دانلودپاسخ کلیدیژئوفیزیک -لرزه شناسی
دانلودپاسخ کلیدیژئوفیزیک -زلزله شناسی
دانلودپاسخ کلیدیژئوفیزیک -الکترومغناطیس
دانلودپاسخ کلیدی    ژئوفیزیک -گرانی سنجی
دانلودپاسخ کلیدی علوم وفناوری نانو-نانوشیمی
دانلودپاسخ کلیدی ریززیست فناوری
دانلودپاسخ کلیدی بیوانفورماتیک
دانلودپاسخ کلیدی علوم کامپیوتر
دانلودپاسخ کلیدی علوم شناختی
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی برق -الکترونیک
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی برق -مخابرات
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی برق -قدرت
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی برق -کنترل
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی عمران -سازه
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی عمران -زلزله
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی عمران -ژئوتکنیک
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی عمران -مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی عمران -راه وترابری
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی عمران -سواحل بنادروسازه های دریایی
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی عمران -مدیریت منابع اب
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی عمران -حمل ونقل
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی عمران -مدیریت ساخت
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی عمران -محیطزیست
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی نقشه برداری -ژئودزی
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی نقشه برداری -فتوگرامتری
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی نقشه برداری -سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی مکانیک -ساخت وتولید
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات
دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی دریا
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی هوافضا-دینامیک پروازوکنترل
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی معدن -اکتشاف
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی معدن -استخراج
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی معدن -فراوری موادمعدنی
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی معدن -مکانیک سنگ
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی پلیمر-پلیمر
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی پلیمر-رنگ
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست -منابع اب
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی محیطزیست -اب وفاضلاب
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست -موادزائدجامد
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست -الودگی هوا
دانلود پاسخ کلیدی                   مهندسی پزشکی -بیوالکتریک
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی پزشکی -بیومکانیک
دانلودپاسخ کلیدی مهندسی پزشکی -بیومتریال
 دانلودپاسخ کلیدی                                           مهندسی صنایع
دانلود پاسخ کلیدی                       مهندسی نفت -اکتشاف
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی نفت
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی کامپیوتر-شبکه ورایانش
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی فناوری اطلاعات
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی موادومتالورژی
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی شیمی
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی
 دانلودپاسخ کلیدی فناوری نانو-نانومواد
 دانلودپاسخ کلیدی             فناوری نانو-نانوالکتریک
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی هسته ای -کاربردپرتوها
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی هسته ای -راکتور
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی هسته ای -گداخت
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی سیستم های انرژی
دانلودپاسخ کلیدیپژوهش هنر
دانلود پاسخ کلیدی شهرسازی
 دانلودپاسخ کلیدیمعماری
 دانلودپاسخ کلیدی                            مدیریت پروژه
دانلود پاسخ کلیدی بیولوژی واناتومی چوب
 دانلودپاسخ کلیدی علوم ومهندسی ابخیزداری
 دانلودپاسخ کلیدیمدیریت وکنترل بیابان
 دانلودپاسخ کلیدی علوم ومهندسی مرتع
 دانلودپاسخ کلیدیشیلات -تولیدوبهره برداری
 دانلودپاسخ کلیدی شیلات -عمل اوری
 دانلودپاسخ کلیدیتکثیروپرورش ابزیان
 دانلودپاسخ کلیدیعلوم جنگل -جنگل شناسی
 دانلودپاسخ کلیدیعلوم جنگل -مهندسی جنگل
 دانلودپاسخ کلیدی علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی
 دانلودپاسخ کلیدیبیماری شناسی گیاهی
 دانلودپاسخ کلیدی حشره شناسی کشاورزی
 دانلودپاسخ کلیدیتوسعه کشاورزی
 دانلودپاسخ کلیدیترویج واموزش کشاورزی
 دانلودپاسخ کلیدیبوم شناسی زراعی
 دانلودپاسخ کلیدی            بیوتکنولوژی کشاورزی
 دانلودپاسخ کلیدیعلوم علف های هرز
دانلود پاسخ کلیدی  زراعت
 دانلودپاسخ کلیدیژنتیک وبه نژادی گیاهی
 دانلودپاسخ کلیدی علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی
 دانلودپاسخ کلیدیعلوم ومهندسی اب -منابع اب
 دانلودپاسخ کلیدی علوم ومهندسی اب -سازه های ابی
 دانلودپاسخ کلیدیعلوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی
 دانلودپاسخ کلیدی علوم دامی
 دانلودپاسخ کلیدیمدیریت منابع خاک
 دانلودپاسخ کلیدی مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
 دانلودپاسخ کلیدیصنایع خمیروکاغذ
 دانلودپاسخ کلیدیفراورده های چندسازه چوب
 دانلودپاسخ کلیدی مهندسی اقتصادکشاورزی
دانلودپاسخ کلیدیعلوم ومهندسی صنایع غذایی
 دانلودپاسخ کلیدیعلوم ومهندسی باغبانی
 دانلودپاسخ کلیدیمکانیزاسیون کشاورزی
 دانلودپاسخ کلیدیمهندسی مکانیک بیوسیستم
 دانلودپاسخ کلیدی زبان وادبیات عرب
 دانلود پاسخ کلیدی           مطالعات زنان
 دانلود پاسخ کلیدیمجموعه علوم سیاسی
  دانلودپاسخ کلیدیحقوق نفت وگاز
  دانلودپاسخ کلیدیحقوق خصوصی
  دانلودپاسخ کلیدیحقوق بین الملل عمومی
  دانلودپاسخ کلیدیحقوق جزاوجرم شناسی
  دانلودپاسخ کلیدی حقوق عمومی
  دانلودپاسخ کلیدیروان شناسی
  دانلودپاسخ کلیدیسنجش واندازه گیری
  دانلودپاسخ کلیدی روانشناسی واموزش کودکان استثنایی
  دانلودپاسخ کلیدیاموزش عالی
 دانلود پاسخ کلیدیتکنولوژی اموزشی
 دانلود پاسخ کلیدیروان شناسی تربیتی
 دانلودپاسخ کلیدی          محیطزیست
دانلودپاسخ کلیدیمدیریت صنعتی
دانلودپاسخ کلیدی     آموزش زبان انگلیسی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی
دانلودپاسخ کلیدیجراحی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیمامائی وبیماری های تولیدمثل دام
دانلودپاسخ کلیدیبیماری های داخلی دام های کوچک
دانلودپاسخ کلیدیبیماری های داخلی دام های بزرگ
دانلودپاسخ کلیدیرادیولوژی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیلوژ پاتوی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیبهداشت وبیماری های پرندگان
دانلودپاسخ کلیدیبهداشت وبیماری های ابزیان
دانلودپاسخ کلیدیبهداشت موادغذایی
دانلودپاسخ کلیدیبهداشت خوراک دام
دانلودپاسخ کلیدیاپیدمیولوژی
دانلودپاسخ کلیدیانگل شناسی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیباکتری شناسی
دانلودپاسخ کلیدیویروس شناسی
دانلودپاسخ کلیدیقارچ شناسی
دانلودپاسخ کلیدیایمنی شناسی
دانلودپاسخ کلیدیبیوتکنولوژی
دانلودپاسخ کلیدیفناوری تولیدمثل دردامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدی سم شناسی
دانلودپاسخ کلیدیفارماکولوژی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیفیزیولوژی
دانلودپاسخ کلیدیاناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
دانلودپاسخ کلیدی بافت شناسی مقایسه ای
دانلودپاسخ کلیدی بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیاموزش زبان فرانسه
دانلودپاسخ کلیدیزبان فرانسه
دانلودپاسخ کلیدیاموزش زبان روسی
دانلودپاسخ کلیدیاموزش زبان المانی
دانلودپاسخ کلیدیزبان وادبیات انگلیسی
دانلودپاسخ کلیدیترجمه
دانلودپاسخ کلیدیزبان شناسی
دانلودپاسخ کلیدیفرهنگ وزبان های باستانی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی نفت
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلودپاسخ کلیدیزمین شناسی اب شناسی
دانلودپاسخ کلیدیفیتوشیمی
دانلودپاسخ کلیدیهواشناسی

 

دفترچه شماره ۲

 

دفترچه سوالات

پاسخ کلیدی

دفترچه شماره ۲

دانلودپاسخ کلیدیکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلودپاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلودپاسخ کلیدیکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودپاسخ کلیدیکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلودپاسخ کلیدیکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودپاسخ کلیدیکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلودپاسخ کلیدیکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸
دانلودپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلودپاسخ فرانسه

پاسخ آلمانی

زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in
منبع کنکور
برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد