دفترچه سوالاتپاسخکد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
زبان فرانسه 
پاسخ کلیدی۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۶ – اماد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۷ – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۸ – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۵ – محیط زیست دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

۱۳۱۳ – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۱ – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۳ – فرش
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۱۰-سم شناسی
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in
منبع کنکور
برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد