دفترچه سوالاتپاسخنامهکد و عنوان رشته امتحانی
دفترچه شماره1

دفترچه شماره2

پاسخ کلیدی1101 – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1103 – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1104 – مجموعه زبان عربی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1105 – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1107 – مجموعه تاریخ
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1108 – مجموعه علوم اجتماعی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1109 – فرهنگ وزبان های باستانی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1110 – مجموعه زبان شناسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1116 – مجموعه فلسفه
دفترچه شماره1دفترچه شماره2پاسخ کلیدی1117 – مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1122 – مجموعه زبان روسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1123 – مجموعه علوم تربیتی /2
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1124 – مجموعه زبان المانی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1126 – مجموعه حقوق
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1127 – مجموعه ایرانشناسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)

دانلود سوالات

پاسخ کلیدی1129 – زبان وادبیات اردو
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1131 – مجموعه مطالعات جهان
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1132 – مجموعه باستان شناسی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1133 – مجموعه روانشناسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1134 – مجموعه حسابداری
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1137 – مطالعات زنان
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1139 – مددکاری اجتماعی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1140 – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1142 – مجموعه مدیریت
دفترچه شماره1

دفترچه شماره2

پاسخ کلیدی1143-مجموعه روان شناسی (2)
دفترچه شماره1

دفترچه شماره2

پاسخ کلیدی1146 – مجموعه محیط زیست
دفترچه شماره1

دفترچه شماره2

پاسخ کلیدی1148 – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1152 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1154 – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1155 – اطلاعات استراتژیک
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1156 – اماد
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1157 – مدیریت بحران
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1201 – مجموعه علوم زمین
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دفترچه شماره1

دفترچه شماره2

پاسخ کلیدی1203 – مجموعه شیمی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1204 – مجموعه فیزیک
دفترچه شماره1

دفترچه شماره2

پاسخ کلیدی1205 – مجموعه فوتونیک
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1207 – اماروکاربردها
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1208 – ریاضیات وکاربردها
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1213 – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1214 – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1215 – محیط زیست دریا
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1216 – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1217 – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1219 – مجموعه علوم شناختی
دفترچه شماره1

دفترچه شماره2

پاسخ کلیدی1251 – مجموعه مهندسی برق
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1253 – مجموعه مهندسی نفت
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1256 – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1257 – مهندسی شیمی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1259 – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1262 – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1263 – مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1264 – مجموعه مهندسی عمران
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1266 – مجموعه دریانوردی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
دفترچه شماره1

دفترچه شماره2

پاسخ کلیدی1268 – مجموعه مهندسی معدن
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1272 – مجموعه مهندسی مواد
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1273 – نانوفناوری -نانومواد
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1283 – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1284 – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1285 – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1288 – مدیریت نساجی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1289 – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1293 – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1294 – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1301 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1302 – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1303 – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1304 – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1305 – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1306 – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1307 – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1308 – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1309 – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1310 – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1311 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1312 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1313 – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1314 – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1315 – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1317 – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1319 – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1321 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1322 – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1323 – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1324 – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1325 – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1326 – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1327 – مدیریت کشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1328 – مهندسی فضای سبز
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1351 – طراحی شهری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1352 – مجموعه معماری
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1356 – نمایش عروسکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دفترچه شماره1

دفترچه شماره2

پاسخ کلیدی1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1362 – طراحی صنعتی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1363 – فرش
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1364 – طراحی پارچه ولباس
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1501 – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1503-قارچ شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1504 – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی1509 – بیوشیمی بالینی
دانلود سوالاتزبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 – صبح پنجشنبه
دانلود سوالاتزبان فرانسه برای کد رشته 1126 – صبح جمعه
دانلود سوالاتزبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 – صبح جمعه

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in
منبع کنکور
برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد