رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی در شهر های مختلف

به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور))

خب بعد از گفتن مقدمات دیگه نوبت به ارائه قسمت های مختلف طرح نوشدارو میرسه قسمت اول مربوط به پرطرفدارترین رشته های تجربی هستش و این قسمت فقط مربوط به دوره های روزانه و تحصیل رایگان هست البته پزشکی های تعهدی هم هستن که جز روزانه ها حساب میشن اما به علت پر ضابطه بودن و شرایط خاصشون اونارو تو قسمتهای آتی طرح نوشدارو بررسی میکنیم. در این مطلب ما رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی رو در شهرهای مختلف آوردیم که ببینید با چه حدود رتبه ای در کنکور ۹۶ می تونید رشته ی دلخواهتونو قبول شید.
با ما همراه باشید…

رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی

تهران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۳۴۷۸۴۲۴۸منطقه ۱پسرتهرانکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه
۹۸۵۲۴۶۳۸منطقه ۲پسرسنندجکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه
۱۹۸۰۶۴۲۲۳منطقه ۳پسرفردیسکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه
۷۲۶۹۲۴۳۸منطقه ۱دختروردآوردکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۹۲۴۷۴۳۴۷منطقه ۲پسرخرم آبادکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۱۹۴۸۲۴۱۳۹منطقه ۳پسرنظر آبادکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۱۵۷۷۱۴۹۱۵منطقه ۱پسرتهرانکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه
۱۵۱۹۳۷۰۹۴منطقه ۲پسراراککارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه
۱۹۷۸۷۴۲۱۸منطقه ۳پسرخدابندهکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه

اصفهان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۳۵۴۶۴۲۷۰منطقه ۱دختراصفهانکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه
۱۶۷۲۹۷۷۸۲منطقه ۲پسرخمینی شهرکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه
۱۹۲۹۳۴۱۰۰منطقه ۳دخترسمیرمکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

مشهد

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۲۰۲۹۳۸۱۵منطقه ۱دخترمشهدکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
۱۱۶۵۴۵۴۶۳منطقه ۲دخترسبزوارکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
۱۶۵۹۲۳۴۰۷منطقه ۳دخترتایبادکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

شیراز

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۰۹۰۲۳۵۰۴منطقه ۱پسرشیرازکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
۱۴۵۲۸۶۷۹۷منطقه ۲پسردارابکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
۱۹۶۷۳۴۱۹۰منطقه ۳پسرفیروزآبادکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

همدان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۳۴۷۸۴۲۴۸منطقه ۱دخترشیرازکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه
۲۸۱۹۱۱۲۹۹۷منطقه ۲پسرکرمانشاهکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه
۳۲۲۷۷۷۵۹۶منطقه ۳دخترکرمانشاهکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

تبریز

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۸۳۶۵۵۶۱۴منطقه ۱پسرشیرازکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم
۲۲۲۴۹۱۰۲۵۸منطقه ۲پسرارومیهکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم
۲۱۱۱۶۴۵۶۵منطقه ۳پسراسکوکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم

کرمانشاه

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۲۳۰۱۰۶۸۹۲منطقه ۱پسرتهرانکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۲۶۲۵۵۱۲۰۹۸منطقه ۲پسرکرمانشاهکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۳۴۹۹۶۸۴۰۵منطقه ۳دخترجوانرودکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

اراک

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۶۰۵۷۴۹۸۸منطقه ۱دخترتهرانکارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه
۱۵۷۹۱۷۳۶۶منطقه ۲پسراقلیدکارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه
۲۶۵۵۸۵۹۶۳منطقه ۳پسرالیگودرزکارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه

مازندران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۵۴۱۰۴۸۲۳منطقه ۱پسرشهرریکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه
۳۳۶۵۱۱۵۳۷۳منطقه ۲دخترزاهدانکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه
۲۵۸۰۸۵۷۶۱منطقه ۳دختربابلکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۱۹۴۳۵۸۹۹۷منطقه ۲پسراراککارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۳۵۵۲۲۸۵۵۵منطقه ۳پسررودبار منجیلکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

زاهدان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۲۴۵۳۸۷۲۹۳منطقه ۱پسرشیرازکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه
۲۸۱۶۴۱۲۹۸۶منطقه ۲پسردزفولکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه
۲۷۷۲۱۶۳۰۱منطقه ۳دخترزاهدانکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه

منبع

برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد