رتبه ی آخرین فرد قبولی پزشکی، دندان، دارو در شهر های مختلف

به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور))

خب بعد از گفتن مقدمات دیگه نوبت به ارائه قسمت های مختلف طرح نوشدارو میرسه قسمت اول مربوط به پرطرفدارترین رشته های تجربی هستش و این قسمت فقط مربوط به دوره های روزانه و تحصیل رایگان هست البته پزشکی های تعهدی هم هستن که جز روزانه ها حساب میشن اما به علت پر ضابطه بودن و شرایط خاصشون اونارو تو قسمتهای آتی طرح نوشدارو بررسی میکنیم. در این مطلب ما رتبه ی آخرین فرد قبولی پزشکی ، دندان، دارو رو در شهرهای مختلف آوردیم که ببینید با چه حدود رتبه ای در کنکور ۹۶ می تونید رشته ی دلخواهتونو قبول شید.
با ما همراه باشید…

رتبه ی آخرین فرد قبولی پزشکی


تهران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۸۵۷۵منطقه ۱دخترتهرانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۱۸۶۸۶منطقه ۲دختربیرجندپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۸۹۶۱۱۲منطقه ۳دخترتاکستانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۵۳۹۲۱۱منطقه ۱دخترتهرانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم
۶۳۰۲۹۸منطقه ۲دخترسمنانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم
۲۸۹۳۴۳۴منطقه ۳دخترپاکدشتپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم
۷۰۳۲۶۹منطقه ۱دخترتهرانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه
۱۱۲۶۵۲۹منطقه ۲پسرکرجپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه
۳۴۴۸۵۳۲منطقه ۳دخترسمنانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه

اصفهان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۲۴۳۴۷۰منطقه ۱دخترتهرانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم
۱۶۲۳۷۶۷منطقه ۲پسریزدپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم
۳۸۷۴۶۲۳منطقه ۳پسریزدپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم

مشهد

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۲۳۸۴۶۸منطقه ۱دخترمشهدپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم
۱۱۴۵۵۴۲منطقه ۲دخترساریپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم
۱۳۱۶۱۷۵منطقه ۳دخترشهربابکپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم

شیراز

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۷۳۳۲۸۴منطقه ۱پسرشیرازپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم
۹۶۸۴۴۹منطقه ۲پسرکازرونپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم
۱۴۵۲۱۹۴منطقه ۳دخترشیرازپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم

همدان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۲۸۵۸۱۰۱۶منطقه ۱دخترتهرانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم
۲۸۷۷۱۳۶۱منطقه ۲پسرکرجپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم
۳۴۷۳۵۴۰منطقه ۳پسراسلام آبادغربپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم

تبریز

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۴۰۶۵۳۸منطقه ۱دخترتبریزپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم
۱۵۰۷۷۰۹منطقه ۲دختربندرعباسپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم
۱۸۷۵۲۵۹منطقه ۳دخترتکابپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم

کرمانشاه

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۲۳۴۳۸۴۹منطقه ۱پسرتهرانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۲۹۸۸۱۴۱۵منطقه ۲دختربروجردپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۲۷۸۶۴۱۶منطقه ۳دخترجوانرودپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

اراک

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۳۴۴۱۱۲۰۰منطقه ۱پسرتهرانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه نیمسال دوم
۳۴۸۹۱۶۵۶منطقه ۲پسرقزوینپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه نیمسال دوم
۶۶۰۴۱۱۹۴منطقه ۳پسرشهریار-ملارد-باغستان-اندیشهپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه نیمسال دوم

ساری

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۲۱۷۲۷۸۷منطقه ۱پسرتهرانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم
۲۳۸۸۱۱۲۷منطقه ۲دخترساریپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم
۴۰۴۵۶۵۹منطقه ۳دختررودبارمنجیلپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم
منطقه ۱پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه
۲۰۶۱۹۷۲منطقه ۲پسربهبهانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه
۲۹۳۵۴۴۶منطقه ۳دخترگالیکشپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه

زاهدان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۴۶۱۲۱۶۱۲منطقه ۱پسرتهرانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه نیمسال دوم
۴۵۳۰۲۱۰۰منطقه ۲پسرقمپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه نیمسال دوم
۵۹۳۶۱۰۴۹منطقه ۳پسرشهربابکپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه نیمسال دوم

 

رتبه ی آخرین فرد قبولی دندان پزشکی


تهران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۵۳۵۲۰۹منطقه ۱پسرتهراندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۷۳۷۳۴۰منطقه ۲دختربنابدندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۳۱۱۷۴۷۱منطقه ۳پسرهشتگرددندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۷۵۱۲۹۱منطقه ۱دخترتهراندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم
۱۲۱۰۵۷۰منطقه ۲پسرقمدندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم
۳۱۹۸۴۸۹منطقه ۳پسرهشتگرددندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

اصفهان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۰۱۳۳۸۶منطقه ۱پسراصفهاندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه
۱۱۳۹۵۳۸منطقه ۲دخترتفتدندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه
۶۵۸۱۱۱۸۷منطقه ۳دخترمکاتبه‌ایدندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

مشهد

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۹۶۱۳۷۲منطقه ۱پسرمشهددندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
۱۱۲۲۵۲۷منطقه ۲پسرگرگاندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
۱۳۹۲۱۸۲منطقه ۳دخترطبسدندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

شیراز

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۳۴۳۵۱۱منطقه ۱دختراصفهاندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
۱۱۹۵۵۶۵منطقه ۲پسرمرودشتدندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
۳۷۳۴۵۹۳منطقه ۳دختربوانات /سوریاندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

همدان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۲۴۰۹۸۷۴منطقه ۱پسرتهراندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه
۲۰۴۴۹۶۳منطقه ۲پسربهاردندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه
۲۶۵۱۳۸۷منطقه ۳پسرهرسیندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

تبریز

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۰۶۳۴۰۶منطقه ۱دخترتبریزدندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
۱۲۸۲۶۰۱منطقه ۲دخترمیانهدندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
۲۰۶۱۲۸۹منطقه ۳دختربوکاندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

کرمانشاه

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۳۰۴۴۱۰۷۹منطقه ۱پسرخمینی شهردندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۳۴۲۹۱۶۲۸منطقه ۲پسرهمداندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۴۹۶۲۸۴۹منطقه ۳دخترپاوهدندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

اراک

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۲۸۸۷۱۰۲۵منطقه ۱پسرخمینی شهردندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه
۲۸۱۴۱۳۳۱منطقه ۲دختراسلام‌شهردندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه
۶۴۵۷۱۱۵۶منطقه ۳دخترتهراندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه

مازندران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۱۸۲۲۶۷۴منطقه ۱دخترمشهددندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۲۱۶۵۱۰۲۱منطقه ۲پسرفریدون کناردندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۴۲۲۷۶۹۷منطقه ۳دختربندرترکمندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۲۲۶۰۸۲۰منطقه ۱دخترمشهددندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه
۱۷۷۶۸۳۴منطقه ۲دختربجنورددندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه
۲۷۱۱۳۹۷منطقه ۳دخترگنبددندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه

سیستان و بلوچستان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۴۰۰۱۱۳۸۷منطقه ۱پسراصفهاندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه
۶۰۸۳۲۸۱۹منطقه ۲پسرسیرجاندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه
۵۲۰۱۸۹۸منطقه ۳دخترکرماندندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه

 

رتبه ی آخرین فرد قبولی داروسازی


تهران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۲۰۱۹۷۴۴منطقه ۱دخترتهرانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۳۱۸۱۱۵۰۱منطقه ۲پسرکرجداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۳۵۶۷۵۶۴منطقه ۳دختراسلام‌شهرداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه
۲۸۹۳۱۰۲۷منطقه ۱پسرمشهدداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه
۳۷۲۶۱۷۵۸منطقه ۲دخترقزوینداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه
۸۱۸۱۱۵۰۵منطقه ۳پسرنظرآبادداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه

اصفهان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۳۸۰۹۱۳۲۵منطقه ۱پسرتهرانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه
۴۳۴۵۲۰۳۲منطقه ۲پسرکاشانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه
۹۲۷۴۱۷۴۳منطقه ۳دخترفریدونشهرداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

مشهد

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۴۴۸۵۱۵۶۰منطقه ۱پسرمشهدداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
۴۱۷۲۱۹۶۵منطقه ۲پسرسبزوارداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
۳۹۱۸۶۳۱منطقه ۳پسرقائنداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

شیراز

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۴۴۰۰۱۵۲۸منطقه ۱پسرشیرازداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
۵۱۹۲۲۳۹۷منطقه ۲پسریزدداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
۵۷۲۵۱۰۰۰منطقه ۳دختربرازجانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

همدان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۴۱۲۳۱۴۲۵منطقه ۱پسرتهرانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه
۵۴۷۹۲۵۲۸منطقه ۲پسرشیرازداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه
۶۰۰۸۱۰۶۷منطقه ۳دختراسدآبادداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

تبریز

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۵۱۶۳۱۷۹۰منطقه ۱پسرتبریزداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
۴۵۰۴۲۰۹۰منطقه ۲پسراردبیلداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
۴۶۶۲۷۹۱منطقه ۳دختربوکانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

کرمانشاه

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۵۱۵۰۱۷۸۴منطقه ۱دختراصفهانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۵۴۵۴۲۵۱۶منطقه ۲پسرکرمانشاهداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۵۷۸۸۱۰۱۲منطقه ۳دخترجوانرودداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

زنجان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۵۰۱۰۱۷۴۳منطقه ۱پسرتهرانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی زنجان-روزانه
۵۳۰۲۲۴۵۱منطقه ۲پسرقمداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی زنجان-روزانه
۸۸۶۶۱۶۵۹منطقه ۳دخترخدابندهداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی زنجان-روزانه

ساری

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۵۰۲۲۱۷۴۹منطقه ۱پسراصفهانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۴۹۱۹۲۲۷۳منطقه ۲پسرآملداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۶۳۹۷۱۱۴۲منطقه ۳پسررشتداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

سیستان و بلوچستان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۵۸۱۶۲۰۰۴منطقه ۱پسرتهرانداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی زابل-روزانه
۶۵۲۱۳۰۱۵منطقه ۲پسربهارداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی زابل-روزانه
۴۵۳۰۷۵۷منطقه ۳پسرخوافداروسازی -دانشگاه علوم پزشکی زابل-روزانه

منبع

برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد