کیفیتــــــ مطالعـــــــه مطالعه ی خود را بالا ببرید

به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور)

دو عنصر کیفیت مطالعه کدام است؟

با کدام ابزارها میتوانید کیفیت مطالعه را بهبود بخشید؟

 

کیفیت مطالعه شامل دو عنصر است: تعادل و روش

منظور از تعادل، داشــتن تعادل در همهی زمینههای مطالعه اســت. تعادلهای مطالعاتی شــما متناسب با شــخصیت آموزشی شما و اهدافی که دارید با سایر دانشآموزان متفاوت است؛ اما نکات مشترکی هم وجود دارد. شــما باید بتوانید با توجه به شخصیت آموزشــی و زمینه و پایهی درسی و نیازها و اهدافی که دارید تعادلهای مربوط به خودتان را تنظیم کنید .

چند نمونه از تعادل‌های مطالعاتی:

● تعادل بین درسهای عمومی و اختصاصی

● تعادل بین مطالعه و تمرین و حل مسئله

● تعادل بین خواندن و بازیابی

● تعادل بین حل مسائل تشریحی و تمرین تستی

● تعادل بین مطالعهی کتاب درسی و جزوههای معلم و یادداشتهای کالسی

● تعادل بین کلاس رفتن و درس خواندن خودتان

● تعادل بین مطالعهی درسهای پایه و پیشدانشــگاهی (این مورد برای کنکوریهاست)

● تعــادل بین مطالعهی تک تک درسها، فراموش نکردن یک درس و افراط نکردن در مطالعه ی درسهای دیگر

● تعادل در توجه به نقاط قوت و نیازها و چالشها این فهرســت را میتوان ادامه داد، اما افزودن بر این مجموعه ممکن اســت سبب آشفتگی شود. شما میتوانید از این فهرست چند مورد را که از نظر شما مهمتر است انتخاب کنید یا یکی دو مورد بر آن بیفزایید.

 

روش‌های مطالعه‌ی هر درس

دومین عنصر کیفیت مطالعه این اســت که بدانید در هر درس کدام روش برای شما مؤثرتر است.

روشهای مناسب خود را از بهترین نمرهها و نتایجی که میگیرید کشف کنید پس از هر آزمون نتایج خود را با تعداد ساعتهایی که برای آن درس مطالعه کردهاید مقایسه کنید. اگر متناسب با ساعاتی که مطالعه کردهاید نتیجه گرفتهاید میتوانید احتمال دهید که روشتان برای مطالعهی آن درس خوب بوده است و اگر در یک درس زیاد مطالعه کردهاید اما نتیجهی متناســب به دست نیاوردهاید معلوم است که باید روشتان را بهبود بخشید.

 

بزارهای مناسب برای تشخیص روش‌های مناسب

برای تشــخیص بهترین روشها بــرای مطالعه ی هر درس دو ابزار به شــما کمک میکند:

نخســت کارنامه های شــما در آزمونهای آزمایشی و نیز کارنامه های مدرســه و دوم دفتر برنامه ریزی که تعداد ســاعتهای مطالعهی شــما را در هر درس نشــان میدهد.

با کنار هم گذاشــتن این دو میتوانید کشــف کنید که در کدام درسها روشهای مناســبی دارید و در کدام درسها نیاز به بهبــود یا تغییر روش و کمک گرفتن از پشتیبان و معلم خود و پدر و مادر و دوستان دارید. البته یادتان باشــد که برای تشخیص روشهای مناســب مهمترین نقش را خود شما داریــد. وقتی بتوانید روشهای مناســب خود را به طور واضح و شــفاف بنویسید و برای خودتان و دیگران توضیح دهید آن گاه میتوانید مطمئن شوید که کیفیت مطالعهتان در حد مطلوب قرار دارد.

منبع

برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد