اسمز

اسمز

اسمزبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلام همراهان درسخون کنکور وی آی پی امروز موضوع اسمزرو تو یه مرور عکس برا تون گذاشتم امیدوارم بتونید نهایت استفاده رو ببرید...ادامه

چرخه نیتروژن و چرخه کربن

چرخه نیتروژن و چرخه کربن

چرخه نیتروژن و چرخه کربنبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلام همراهان درسخون کنکور وی آی پی امروز موضوعچرخه نیتروژن و چرخه کربنرو تو یه مرور عکس برا تون گذاشتم...ادامه

مقایسه تراکئید ها با عناصر آوندی

مقایسه تراکئید ها با عناصر آوندی

مقایسه تراکئید ها با عناصر آوندیبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلام همراهان درسخون کنکور وی آی پی امروز موضوع مقایسه تراکئید ها با عناصر آوندی رو تو یه مرور عکس...ادامه

گروه های خونی

گروه های خونی

گروه های خونیبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلام همراهان درسخون کنکور وی آی پی امروز موضوع گروه های خونی رو تو یه مرور عکس برا تون گذاشتم امیدوارم بتونید نهایت...ادامه

تکامل خرد(microevolution) ،تکامل کلان(macroevolution)

تکامل خرد(microevolution) ،تکامل کلان(macroevolution)

تکامل خرد(microevolution) ،تکامل کلان(macroevolution)به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلام همراهان درسخون کنکور وی آی پی امروز موضوع تکامل خردو کلان رو تو یه مرور عکس برا تون...ادامه

خلاصه فصل ایمنی

خلاصه فصل ایمنی

خلاصه فصل ایمنیبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلام همراهان درسخون کنکور وی آی پی امروز موضوعخلاصه فصل ایمنیرو تو یه مرور عکس برا تون گذاشتم امیدوارم بتونید...ادامه

معنای لایه شاخی پوست چیست؟

معنای لایه شاخی پوست چیست؟

معنای لایه شاخی پوست چیست؟به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلام همراهان درسخون کنکور وی آی پی امروز موضوع لایه شاخی پوست رو تو یه مرور عکس برا تون گذاشتم امیدوارم...ادامه

سلولز

سلولز

سلولزبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلولز یک پلی ساکارید ساخته شده از مولکول های گلوکز است. مولکول های گلوکز خطی و بدون انشعاب است. 80 مولکول سلولز در کنار هم قرار...ادامه

مقایسه پلی ساکارید ها

مقایسه پلی ساکارید ها

مقایسه پلی ساکارید هابه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلام همراهان درسخون کنکور وی آی پی امروز موضوعپلی ساکارید هارو تو یه مرور عکس برا تون گذاشتم امیدوارم بتونید...ادامه

دیاپدز و انیمیشن های دیاپدز(diapedesis)

دیاپدز و انیمیشن های دیاپدز(diapedesis)

دیاپدز و انیمیشن های دیاپدز(diapedesis)به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکورسلام همراهان درسخون کنکور وی آی پی امروز موضوع دیاپدز رو تو یه مرور عکس برا تون گذاشتم امیدوارم...ادامه